Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

kechness
Tak jak ktoś kiedyś powiedział: gdy człowiekowi nie szkoda czasu, to prawie wszystkiego może się dowiedzieć.
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viacytaty cytaty
kechness
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapatrzpodnogi patrzpodnogi

May 20 2018

kechness
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viadobby dobby
kechness

May 17 2018

kechness
Dawniej dziewczęta rumieniły się, gdy się wstydziły. Dziś wstydzą się, że się rumienią.
— Właśnie.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viadobby dobby
kechness
kechness
7100 db2e 500

May 15 2018

kechness
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viadobby dobby

May 10 2018

kechness
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viadobby dobby
kechness
Przerzuć kartkę, zaryzykuj, bądź dziwakiem
Nie idź ścieżką, własną depcz, otwórz głowę
Zanim powiesz, zrozum, bądź
Nigdy nie burz, buduj, twórz
Smakuj, milcz, myśl i czuj
— Nice - LemON
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty
kechness

When your friends try to show you something funny from the internet but you've already seen it.

ohmydick:

“Honey, I’m from soup. We’re like, weeks ahead of you.”

kechness
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viacytaty cytaty
kechness
7757 8652
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viacytaty cytaty
kechness
7460 a2c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kechness
3329 8901
Reposted fromwesolabiedronka wesolabiedronka viadobby dobby

May 03 2018

kechness

March 07 2018

kechness
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viapatrzpodnogi patrzpodnogi
kechness

March 06 2018

kechness

March 04 2018

kechness
2034 35e6 500
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl